CAT จัดกิจกรรม " Click CAT" อบรมหลักสูตร “Cloud Platform and Infrastructure”

     บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT จัดกิจกรรม " Click CAT" เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มบริการสื่อสารข้อมูลมาอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้ได้จัดหลักสูตร “Cloud Platform and Infrastructure”  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ  OpenStack  Cloud Platform รวมถึงการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย Data Center และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับระบบไอทีภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยมี นายสมยศ ธนพิรุณธร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริการลูกค้าภาครัฐ  เป็นประธานในวันเปิดกิจกรรมและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าอบรมในวันปิดกิจกรรมด้วย ณ ศูนย์ฝึกอบรม CAT Telecom นนทบุรี  ระหว่างวันที่  8 - 10 สิงหาคม 2560