CAT ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน

CAT ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน บริจาคเงิน 200,000 บาท ผ่านบัญชีกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี