กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เข้าศึกษาดูงาน CAT Tower บางรัก

    กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย นาคณะผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการปรนนิบัติบารุงรักษาระบบโทรคมนาคมทหาร เข้ารับฟังการบรรยายและศึกษาดูงานระบบ Network Operation Center (NOC) ศูนย์ปฏิบัติการดูแลระบบโครงข่ายสื่อสารข้อมูล และ Internet Data Center (IDC) ศูนย์เครือข่ายกลางการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบครบวงจรของ CAT ณ CAT Tower บางรัก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560