CAT ร่วมกับ สมาคมไทยแลนด์อนิเมชั่นแอนด์มัลติมีเดีย กรุ๊ป  จัดอบรมหลักสูตร “การให้บริการ Contact Center เบื้องต้น” ให้กับผู้พิการ

      บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมกับ สมาคมไทยแลนด์อนิเมชั่นแอนด์มัลติมีเดีย กรุ๊ป จัดอบรมหลักสูตร “การให้บริการ Contact Center เบื้องต้น” ให้กับผู้พิการจำนวน 14 คน ตามโครงการฝึกทักษะเทคนิคการพูดทางโทรศัพท์เพื่อส่งเสริมการจ้างคนพิการตามแนวทางใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเติมเต็มศักยภาพของผู้พิการให้สมบูรณ์ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้พิการในการประกอบอาชีพ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และอยู่ในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ โดยมี นายชัยยุทธ สันทนานุการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย CAT  เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดการอบรมพร้อมมอบวุฒิบัตรให้กับผู้พิการ ณ ห้องบรรยายสรุป NCC  อาคาร 3  ศูนย์บริการโทรคมนาคมนนทบุรี  ถนนติวานนท์  อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  เมื่อวันที่ 7  มีนาคม 2560