CAT ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

    บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยมี  นายชัยยุทธ สันทนานุการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย CAT และ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นผู้แทนลงนาม 

 

 

        โดยความร่วมมือในครั้งนี้ CAT ให้การสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด พร้อมจัดหาบุคลากรของ CAT ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ  ด้านนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์  ร่วมเป็นกรรมการบริหารหลักสูตรและส่งเสริมการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์แก่นักศึกษา โดยให้คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมศึกษาดูงานระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของ CAT พร้อมสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาของชุมชนในท้องถิ่น โดยใช้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมของ CAT  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 100 ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560