CAT ร่วมกับ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด  และ บริษัท แพคกอน จำกัด จัดพิธีลงนามความร่วมมือในโครงการนวัตกรรมการพัฒนาสหกรณ์ฯ เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน

       บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมกับ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด  และ บริษัท แพคกอน จำกัด  จัดพิธีลงนามความร่วมมือในโครงการนวัตกรรมการพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด  เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน โดยมี นายชัยยุทธ สันทนานุการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย CAT, นายประกิต พิลังกาสา ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด พร้อมด้วย นายวีระยุทธ รุจิเรจ  รองผู้จัดการสายบริหาร รักษาการ ผู้จัดการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด และ นายชุติเดช ปริญฐิติภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพคกอน จำกัด  เป็นผู้แทนลงนาม 

 

 

        โดยความร่วมมือในครั้งนี้ CAT ให้การสนับสนุนระบบสื่อสารโทรคมนาคมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความทันสมัยและปลอดภัยสูง ทั้งแบบมีสาย (Wireline) และแบบไร้สาย (Wireless) เพื่อนำไปใช้ในโครงการนวัตกรรมการพัฒนาสหกรณ์ฯ  ซึ่งทั้งสามบริษัทได้ตกลงร่วมมือกันในการปรับภาพลักษณ์อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเดิมของสหกรณ์ฯ สู่ อาคารอัจฉริยะ (Smart Building), การให้บริการแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สื่อสารภายใต้ชื่อ “CU Connect” แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ , การให้บริการระบบงานด้าน Financial Technology, การให้สิทธิพิเศษแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ในการซื้อสินค้าและบริการของ CAT และการพัฒนาธุรกิจใหม่ อาทิ เช่น โครงการ Community Medical Care (CMC)  ณ  ห้องประชุมอาคารยูทาวเวอร์  ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560