• CAT Mobile บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง 4G/ 3G ภายใต้ แบรนด์ "my" ที่มีพื้นที่ให้บริการครอบคลุม ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ

  • my HIGHLIGHT