OUR COMPANY

About CAT Telecom Public Company Limited

 • ข้อมูลบริษัท

  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ วันที่ 14 สิงหาคม 2546 โดยการแปลงสภาพจากการสื่อสารแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 และได้รับโอนกิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิด และสินทรัพย์ของการสื่อสารแห่งประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวกับ กิจการโทรคมนาคม ทั้งหมดเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมี ประสิทธิภาพ ทั้งนี้บริษัทยังคงมีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น 100% ของทุนจดทะเบียน

ข้อมูลทั่วไป

สถานะทางกฎหมาย :

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

 

ทะเบียนเลขที่ :

0107546000229

 

ประเภทธุรกิจ :

ประกอบกิจการโทรคมนาคมและให้บริการทางด้าน โทรคมนาคม ทุกลักษณะ ทุกประเภท รวมถึงกิจการ ที่ต่อเนื่องหรือใกล้เคียงกัน หรือที่เกี่ยวกับ หรือซึ่ง เป็นประโยชน์แก่การประกอบกิจการ โทรคมนาคม และ ให้บริการทางด้านโทรคมนาคมดังกล่าวทั้งใน ประเทศ ระหว่างประเทศ และนอกประเทศ

 

ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว :

10,000,000,000.- บาท (หนึ่งหมื่นล้านบาทถ้วน)

 

ชนิดหุ้น :

เป็นหุ้นสามัญ 1,000,000,000 หุ้น (หนึ่งพันล้านหุ้น)

 

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ : 10 บาทต่อหุ้น (สิบบาทถ้วน)

 

ตราสัญลักษณ์

วิสัยทัศน์

 • เป็นผู้ให้บริการดิจิทัลและโทรคมนาคมชั้นนำของชาติ

พันธกิจ

 • ดำเนินการปฏิรูปองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพร้อมสนับสนุนภาครัฐในการให้บริการดิจิทัลของประเทศ 
 • พัฒนาและสรรหาบริการด้านดิจิทัลและโทรคมนาคม โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ 
 • ขยายฐานผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้บริการ
 • สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และใส่ใจต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัท

พลเอก สุชาติ ผ่องพุฒิ
รองประธานกรรมการ รักษาการในตำแหน่ง ประธานกรรมการ

คณะกรรมการ

พลเอก พอพล มณีรินทร์
กรรมการ
นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย 
กรรมการ
ผศ. อภิเนตร อูนากูล
กรรมการ
ดร.สุรพันธ์ เมฆนาวิน
กรรมการ
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข
กรรมการ
พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์
กรรมการ
นายวรรณชัย บุญบำรุง
กรรมการ
รศ.ดร.ศศิวิมล มีอำพล
กรรมการ

คณะผู้บริหาร

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์

กรรมการผู้จัดการใหญ่

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

 • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยจอร์จ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้าสื่อสาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 156 หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 17 และหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 41  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2552 – 2559  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • 2553 – 2554  เลขานุการคณะอนุกรรมการประสานงานบริหารคลื่นความถี่เพื่อความมั่นคงของรัฐ  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

 

นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

 • Master of Science in Electrical Engineering University of Miami ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นายกิตติพงษ์ เมฆวิจิตรแสง

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Master of Science (Electrical Engineering), University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวสมศรี สุนทราภิรมย์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • หลักสูตรนักบริหารการคลัง รุ่นที่ 4
 • หลักสูตร AEC และสิทธิประโยชน์ทางการค้ากับทิศทางบทบาทนักบัญชีไทย
 • หลักสูตร CFO Program
 • หลักสูตร การบัญชีบริหารยุคใหม่
 • งานนิทรรศการและการประชุม Communicasia 20 Singapore Expo
 • สัมมนาก้าวใหม่ในสภาวิชาชีพ 

นายสมยศ ธนพิรุณธร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (รุ่น 22) 
 • ปริญญาโท Master of Science in Computer Engineering จาก University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 • ปริญญาโท Master of Business Administration (Executive) จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 13 

นายวิโรจน์ โตเจริญวาณิช

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารไร้สาย

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) Asian Institute of Technology
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Executive) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 13 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 59 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Finance for non-finance Directors สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและบริการ

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

 • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Electrical and Systems Engineering)
  มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย  ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (Telecommunications Engineering)
  มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย  ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA-Executive) 
  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) (เกียรตินิยม)
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • หลักสูตร Global Business Leader รุ่นที่ 1Lead Business Institute  
  Lead Business Institute (in collaboration with Cornell University)

 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 8

 

ดร.วงกต วิจักขณ์สังสิทธิ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจ NGDC

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

 •  วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมิชิแกน  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 •  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมิชิแกน  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 •  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 •  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 •  หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส. รุ่นที่ 16) สถาบันพระปกเกล้า

 

นายพัฒนา ณ สงขลา

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการและธุรกิจ NBN (รักษาการในตำแหน่ง)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 •  หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่น 8

 

 

นายสุปรีดี สุวรรณทัต

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานอำนวยการและกฎหมาย (รักษาการในตำแหน่ง)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

 • ปริญญานิติศาสตร์มหาบัณฑิต Case Western Reserve University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญานิติศาสตร์บัญฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรการแปลไทย- อังกฤษ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กรบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ระบบเครือข่าย

ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม

CAT มีการให้บริการสื่อสารผ่านดาวเทียมประเภทต่าง ๆ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก อาทิ บริการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม บริการวงจรความเร็วสูง บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ เป็นต้น ปัจจุบัน CAT ให้บริการสื่อสารผ่านดาวเทียมโดยใช้ทั้งดาวเทียมในประเทศและระหว่างประเทศ อาทิ THAICOM, ABS, ASIASAT, MEASAT, VIANASAT, PALAPA, AGILA, INTELSAT, NSS  

นอกจากนั้น CAT ยังให้บริการสื่อสารผ่านรถถ่ายทอดสัญญาณผ่านดาวเทียม  โดยสามารถให้บริการถ่ายทอดภาพและเสียงในรายการกีฬาระดับนานาชาติ เช่น กีฬาซีเกมส์ กอล์ฟ ฟุตบอลโลก และกีฬาอื่น ๆ ตามความต้องการของลูกค้า รวมทั้งให้บริการถ่ายทอดรายการประชุมระดับนานาชาติ เช่น การประชุมอาเซียน ถ่ายทอดข่าวผู้นำชาติต่าง ๆ เยือนประเทศไทย ถ่ายทอดข่าวให้กับสำนักข่าวต่างประเทศ CNN, NHK, Asia works รวมถึงการสื่อสารเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยต่าง ๆ

สถานีดาวเทียม

CAT มีสถานีดาวเทียมเพื่อการติดต่อสื่อสารทั้งในและระหว่างประเทศจำนวน 3 สถานี ได้แก่ 

สถานีดาวเทียมศรีราชา: สถานีดาวเทียมศรีราชา ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สถานีดาวเทียมศรีราชาเป็นสถานีดาวเทียมแห่งแรกของประเทศไทย เปิดให้บริการโทรคมนาคมระหว่างประเทศเมื่อปี 2511

สถานีดาวเทียมนนทบุรี: สถานีดาวเทียมนนทบุรี ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เปิดให้บริการโทรคมนาคมระหว่างประเทศเมื่อปี 2541 สถานีดาวเทียมนนทบุรีได้รับใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 สำหรับการให้บริการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและบริการข้อมูลความเร็วสูง

สถานีดาวเทียมสิรินธร: สถานีดาวเทียมสิรินธร ตั้งอยู่ที่อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จัดสร้างขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสามารถและความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการสื่อสารโทรคมนาคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สถานีดาวเทียมสิรินธร เปิดให้บริการโทรคมนาคมระหว่างประเทศเมื่อปี 2543

ระบบสื่อสารผ่านระบบ สื่อสัญญาณภาคพื้นดิน

ปัจจุบัน CAT มีโครงข่ายสื่อสัญญาณเคเบิลใยแก้วภาคพื้นดินเชื่อมโยงระหว่างสถานีสื่อสัญญาณภายในประเทศและสถานีบริการสื่อสารข้อมูล/อินเทอร์เน็ตระยะทางโดยรวมประมาณ 32,000 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ในระดับอำเภอและตำบลบางส่วน รวมทั้งเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ เมียนมา ลาว กัมพูชา มาเลเซีย เพื่อรองรับการให้บริการ กลุ่มประเทศ AEC ด้วยเทคโนโลยีสื่อสัญญาณความเร็วสูง DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) ที่ปัจจุบันมีความสามารถรับส่งสัญญาณได้เร็วกว่า 100 Gbps รวมทั้งเทคโนโลยี ASON ที่สามารถรองรับ Multi-failure ที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์และข่ายสายเคเบิลได้ ทำให้ระบบสื่อสัญญาณเคเบิลใยแก้วภาคพื้นดินมีความสามารถรองรับการใช้งานสื่อสารความเร็วสูง รวมทั้งมีความน่าเชื่อถือ (Reliability) สูง มีระดับการให้บริการ (Class of service) ที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ เทคโนโลยี Next Generation SDH (Synchronous Digital Hierarchy) ที่ใช้เพื่อการให้บริการวงจรเช่าความเร็วสูง (Leased circuit) และวงจร Ethernet ก็มีความสามารถรองรับการใช้งานที่ต้องการแบนด์วิดท์สูง ๆ ได้อย่างมีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบันระบบสื่อ สัญญาณดังกล่าวเป็นระบบพื้นฐานหลักในการให้บริการต่าง ๆ ของ CAT ทั้งบริการโทรศัพท์ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ my บริการสื่อสารข้อมูล และบริการอินเทอร์เน็ต

ระบบสื่อสารผ่านเคเบิลใต้น้ำใยแก้ว

CAT ได้ลงทุนจัดสร้างระบบเคเบิลใต้น้ำใยแก้วทั้งในและระหว่างประเทศหลายระบบ เพื่อรองรับการให้บริการโทรคมนาคมทุกรูปแบบ รวมทั้งเพื่อทำหน้าที่เป็น International Gateway ให้แก่การสื่อสารกับต่างประเทศ และเป็นระบบสื่อสารโทรคมนาคมหลักและสำรองควบคู่ไปกับระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม ปัจจุบัน CAT มีระบบเคเบิลใต้น้ำใยแก้วที่ CAT ได้ลงทุนจัดสร้างและมีจุดขึ้นบกที่ประเทศไทยดังนี้

ระบบเคเบิลใต้น้ำใยแก้วระหว่างประเทศ (International Submarine Optical Fiber System) 

APG (Asia Pacific Gateway): ระบบเคเบิลใต้น้ำ APG เป็นระบบเคเบิลใต้น้ำใยแก้วที่เชื่อมโยงระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับเอเชียตะวันออก โดยมีจุดขึ้นบกที่ประเทศเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน จีน เขตปกครองพิเศษฮ่องกง เวียดนาม ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ ระบบมีจุดขึ้นบกที่ประเทศไทยที่สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 2 จ.สงขลา โดยเปิดให้บริการเมื่อเดือนธันวาคม 2559

 

AAG (Asia America Gateway): ระบบเคเบิลใต้น้ำ AAG เป็นระบบเคเบิลใต้น้ำใยแก้วที่เชื่อมโยงระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และฝั่งตะวันตกของอเมริกา  โดยมีจุดขึ้นบกที่ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย บรูไน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง เกาะกวม รัฐฮาวายและรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ระบบมีจุดขึ้นบกที่ประเทศไทยที่สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 3 จ.ชลบุรี  ระบบเปิดให้บริการโทรคมนาคมระหว่างประเทศเมื่อ เดือน พฤศจิกายน 2552

 

SMW 4 (Southeast Asia-Middle East-Western Europe 4 : SEA-ME-WE 4): ระบบเคเบิลใต้น้ำ SMW4 เป็นระบบเคเบิลใต้น้ำใยแก้วที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรปกับทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีจุดขึ้นบกที่ประเทศต่าง ๆ จำนวน 14 ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส แอลจีเรีย ตูนีเซีย อิตาลี อียิปต์ ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ปากีสถาน ศรีลังกา อินเดีย บังกลาเทศ มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย ระบบมีจุดขึ้นบกที่ประเทศไทยที่สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 4 จ.สตูล ระบบเปิดให้บริการโทรคมนาคมระหว่างประเทศเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2548

 

TIS (Thailand Indonesia Singapore): ระบบเคเบิลใต้น้ำ TIS เป็นระบบเคเบิลใต้น้ำใยแก้วที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศไทย อินโดนิเซีย และสิงคโปร์ ระบบมีจุดขึ้นบกที่ประเทศไทยที่สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 2 จ.สงขลา ระบบเปิดให้บริการโทรคมนาคมระหว่างประเทศเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2546

SMW 3 (Southeast Asia-Middle East- Western Europe 3 : SEA-ME-WE 3): ระบบเคเบิลใต้น้ำ SMW 3 เป็นระบบเคเบิลใต้น้ำใยแก้วที่เชือมโยงระหว่าง 4 ทวีป ได้แก่ ยุโรป แอฟริกา เอเชีย และออสเตรเลีย  โดยมีจุดขึ้นบกทั้งหมด 39 จุดใน 33 ประเทศ ดังนี้  เยอรมนี  เบลเยียม อังกฤษ ฝรั่งเศส โปรตุเกส โมร็อกโก อิตาลี กรีซ ตุรกี อียิปต์ ซาอุดิอาระเบีย ไซปรัส จิบูตี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โอมาน ปากีสถาน อินเดีย
ศรีลังกา พม่า ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เขตปกครองพิเศษมาเก๊า เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ไต้หวัน จีน เกาหลี และญี่ปุ่น  ระบบเคเบิลใต้น้ำ SMW 3 เป็นระบบเคเบิลใต้น้ำที่ยาวที่สุดในโลก  โดยมีความยาวประมาณ 39,000 กิโลเมตร  ระบบมีจุดขึ้นบกที่ประเทศไทยที่สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 4 จ.สตูล ระบบเปิดให้บริการโทรคมนาคมระหว่างประเทศเมื่อเดือนสิงหาคม 2542

 

FLAG (Fiber Optic Link Around the Globe): ระบบเคเบิลใต้น้ำ FLAG เป็นระบบเคเบิลใต้น้ำใยแก้วที่เชื่อมโยงระหว่างเอเชียตะวันออกไกลและยุโรป โดยมีจุดขึ้นบกที่ประเทศอังกฤษ สเปน อิตาลี อิยิปต์ จอร์แดน ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อินเดีย มาเลเซีย ไทย เขตปกครองพิเศษฮ่องกง จีน เกาหลี และญี่ปุ่น  ระบบมีจุดขึ้นบกที่ประเทศไทยที่สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 2 จ.สงขลา ระบบเปิดให้บริการโทรคมนาคมระหว่างประเทศเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2540

 

ระบบเคเบิลใต้น้ำใยแก้วในประเทศ (Domestic Submarine Optical Fiber System) 

DSCN (Domestic Submarine Cable Network): ระบบเคเบิลใต้น้ำ DSCN เป็นระบบเคเบิลใต้น้ำใยแก้วเชื่อมต่อภายในประเทศ โดยมีจุดขึ้นบก 5 จุด ดังนี้ สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 1 จ.เพชรบุรี  สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 2 จ.สงขลา  สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 3 จ.ชลบุรี  สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 5 จ.ชุมพร  และสถานีสื่อสารโทรคมเกาะสมุย ระบบเปิดให้บริการโทรคมนาคมเมื่อเดือนพฤษภาคม 2544

 

CSN (CAT Submarine Network): ระบบเคเบิลใต้น้ำ CSN เป็นระบบเคเบิลใต้น้ำใยแก้วเชื่อมต่อระหว่างสถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 2 จ.สงขลา  สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 3 จ.ชลบุรี และแท่นสำรวจและผลิตจำนวน 11 แท่น ผ่านอุปกรณ์แยกสัญญาณ Branching Unit ระบบเปิดให้บริการโทรคมนาคมเมื่อไตรมาส 1 ปี 2556

 

สถานีเคเบิลใต้น้ำ: CAT จัดสร้างสถานีเคเบิลใต้น้ำ จำนวน 5 สถานี ได้แก่    

 • สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 1 จ.เพชรบุรี 
 • สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 2 จ.สงขลา 
 • สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 3 จ.ชลบุรี
 • ​สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 4 จ.สตูล 
 • สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 5 จ.ชุมพร
รัฐกิจสัมพันธ์
สัญญาการขายส่งบริการวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจระบบ Trunked Radio
สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
สัญญาการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

การกำกับดูแลกิจการที่ดี :

ประมวลจริยธรรม

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การส่งเสริมความโปร่งใส

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

 

กฏบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมกิจกรรม

กิจกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ปี 2561

ปี 2560

 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

งบการเงิน :

ปี พ.ศ. 2561

ปี พ.ศ. 2560

ปี พ.ศ. 2559

ปี พ.ศ. 2558

ปี พ.ศ. 2557

ปี พ.ศ. 2556

ปี พ.ศ. 2555

ปี พ.ศ. 2554

ปี พ.ศ. 2553

     
ผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ :
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

 

แผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง CAT BCP :
 • CAT BCP ส่วนกลาง ฉบับปรับปรุง ปี 2561

   
   
 
 • CAT BCP นิคมอุตสาหกรรมนวนคร และลาดกระบัง ฉบับปรับปรุง ปี 2561

   
 • CAT BCP ส่วนภูมิภาค ฉบับปรับปรุง ปี 2561

   
   
 
 • CAT BCP : CAT Contact Center ฉบับปรับปรุง ปี 2561

   
   
 • แผนการจัดการอุบัติการณ์ (CAT IMP)

   
   
(เนื่องจากข้อมูลของแผนอยู่ในระดับ “ปกปิด” จึงขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป และทีมงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น) ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
contact point : riskmanagement@cattelecom.com